Dobrovoľnícka návštevná služba

Svetielko nádeje je realizátor projektu s názvom Dobrovoľnícka návštevná služba( DNS). Program je zameraný na organizovanie a zabezpečenie pravidelných návštev dobrovoľníkov na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie. Činnosť dobrovoľníkov na klinike je ošetrená zmluvou medzi OZ Svetielko nádeje a riaditeľstvom DFNsP.

Cieľom projektu je prostredníctvom kontaktu pacient - dobrovoľník prispieť k zlepšovaniu psychosociálnych podmienok hospitalizácie. Náhrada chýbajúcich sociálnych kontaktov môže prispieť k zlepšeniu psychického stavu pacienta, pomáha mu prekonať najťažšie fázy liečby.

Aktivity dobrovoľníkov a ich organizovanie môžu mať viaceré formy. Hlavnou činnosťou sú hry s deťmi (spoločenské hry, kreslenie, čítanie rozprávok), rozhovory a trávenie voľného času pri pacientovom lôžku. Väčšina z našich dobrovoľníkov sú vysokoškoláčky, ktoré môžu pacientov doučovať alebo sa s nimi venovať rôznym tvorivým činnostiam. Dobrovoľnícka práca je vykonávaná dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu.

Pri výbere dobrovoľníkov prihliadame hlavne na možnosť a ochotu navštevovať pacienta pravidelne. Spolupracujeme pri tom s nemocničným psychológom. Našou snahou je nájsť ľudí, ktorí pristúpia k práci dobrovoľníka zodpovedne a budú rešpektovať etický kódex dobrovoľníka. Zahŕňa práva a povinnosti dobrovoľníka.

Dobrovoľník má právo na:

 • riadne zaškolenie a ďalšie vzdelávanie v problematike psychosociálnej starostlivosti o detských onkologických pacientov
 • na podporu prostredníctvom stretnutí DNS a v rámci supervíznych stretnutí
 • na informácie o projekte i o svojej dobrovoľníckej činnosti
 • obracať sa vo všetkom na koordinátora dobrovoľníkov
 • na úplné a aktuálne informácie o činnosti OZ Svetielko nádeje
 • právo dostať úplné informácie o práci, úlohách, ktoré by mal vykonávať
 • povedať nie, ak činnosť, ktorá sa od dobrovoľníka vyžaduje nevyhovuje schopnostiam alebo záujmom dobrovoľníka
 • právo byť za svoju činnosť morálne ohodnotený

Povinnosti dobrovoľníka:

 • pri dobrovoľníckej činnosti rešpektovať aktuálny zdravotný a psychický stav detského pacienta, jeho záujmy a potreby stoja vždy na prvom mieste
 • rešpektovať pokyny a usmernenia zdravotníckeho personálu, lekára
 • dodržiavať zásadu mlčanlivosti (informácie o pacientoch)
 • splniť úlohy ku ktorým sa zaviaže
 • na oddelení KPOH sa pohybovať v dobrovoľníckej uniforme (žlté nohavice a modré tričko, prezuvky) s menovkou
 • byť spoľahlivý, nezneužívať prejavenú dôveru
 • pristupovať k detskému pacientovi v duchu tolerancie – nevykonávať žiadnu náboženskú ani inú agitáciu
 • nevnášať do vzťahu s pacientom svoje problémy
 • pri návštevách pacientov musí byť dobrovoľník v dobrom zdravotnom stave, nesmie absolvovať návštevu pacienta, ak má príznaky infekčného ochorenia
 • poznať a zohľadňovať svoje limity a hranice (fyzické, časové, psychické)
 • zúčastňovať sa pravidelne supervíznych stretnutí a udržiavať kontakt s koordinátorom
 • stotožňovať sa s cieľom a poslaním OZ Svetielko nádeje

Svetielko nádeje podpisuje s dobrovoľníkom Zmluvu o spolupráci, ktorej súčasťou sú pomenované zmluvné strany, vymedzenie programu Dobrovoľníckej návštevnej služby, účasť dobrovoľníka, záväzky a práva oboch zmluvných strán.

Všetky vaše otázky a dotazy smerujte prosím na kontaktnú osobu:

Mgr. Ľuboš Moravčík
Tel. číslo: 0915 878 767
E-mail: