Naše ciele

 • Zlepšovať materiálne vybavenie Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie
 • Organizovať zábavný program pre hospitalizovaných pacientov
 • Podporovať tvorivé trávenie času pre pacientov počas hospitalizácie
 • Napomáhať resocializácii pacientov po vyliečení organizáciou výletov a pobytov
 • Podpora činnosti nemocničnej školy
 • Poradenstvo pre rodičov
 • Plnenie individuálnych snov a želaní detí
 • Sprostredkovanie finančnej pomoci pre rodiny detí
 • Sociálna pomoc a poradenstvo
 • Dopravná služba pacientov
 • Zabezpečenie dobrovoľníkov pre aktivity vo voľnom čase
 • Prevádzka detského mobilného hospicu s pôsobnosťou v banskobystrickom a žilinskom regióne

Súčasnosť + budúcnosť

V súčasnosti sa zameriavame na poskytovanie pestrej škály starostlivosti o onkologicky choré deti a rodiny, rovnako ako o deti so život limitujúcim ochorením a ich rodiny (sociálna pomoc, sprostredkovanie finančnej pomoci)

Medzi naše aktivity patrí:

 • Sociálna pomoc
 • Spolupráca s organizáciami podobného zamerania
 • Dopravná služba onkologickým pacientom
 • Návštevy detí dobrovoľníkmi na oddelení
 • Materiálna pomoc KPOH
 • Rekreačné a resocializačné výlety a pobyty pre vyliečených pacientov
 • Podpora vzdelávania zdravotníckeho personálu a špeciálnych pedagógov
 • Plniť sny hospitalizovaných detí

Pripravujeme:

 • projekt canisterapie v Detskej fakultnej nemocnici
 • vybudovanie kaplnky v priestoroch Detskej fakultnej nemocnice
 • rozšírenie dopravnej služby pacientov

O nás

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €